De Klankbordgroep stelt zich voor...

04-06-2015

Op donderdag 21 mei is de nieuwe klankbordgroep van start gegaan, waarvoor wij eerder dit jaar een oproep hebben gedaan u aan te melden. De groep wordt gevormd door maximaal 6 bewoners met een evenredige verdeling over de wijk.

Jaarlijks zal de samenstelling van deze groep worden herijkt en indien nodig worden aangepast. De samenstelling van de groep bestaat op dit moment uit:
Elsemieke Giezen, Saskia Struiksma, Harald Stappers, Arjan te Nuyl en Jan Verduijn. Vanuit de gemeente zijn Anne-Marie Kennis (wethouder) en Rob Hoksbergen (hoofd projectbureau) vertegenwoordigd.

Met deze Klankbordgroep voor De Blaricummermeent wil de gemeente Blaricum invulling geven aan de wens om de huidige bewoners te betrekken bij de verdere ontwikkeling en realisatie van het plangebied. Dit voornemen is verwoord in de notitie 'Burgerparticipatie bij ontwikkeling en realisatie van De Blaricummermeent'; okt. 2014 (zie bijlage).
De Klankbordgroep komt 4 keer per jaar bijeen en de deelnemers kunnen zelf onderwerpen inbrengen voor op de agenda. Te denken valt aan onderwerpen die betrekking hebben op (verkeers)veiligheid, leefbaarheid, regelgeving, voortgang en ontwikkeling, informatievoorziening, etc.
Heeft u onderwerpen die u graag bespreekbaar wilt maken en op de agenda zou willen zetten?
Mail deze dan naar een van de deelnemers.
Elsemieke Giezen – elsemieke.giezen@ziggo.nl
Saskia Struiksma – p.m.
Harald Stappers – harald.stappers@gmail.com
Arjen te Nuyl – arjentenuyl@planet.nl
Jan Verduijn - jan.verduijn@srcon.nl

Op verzoek van de klankbordgroep wijzen wij u graag nog op de beleidsnotitie over hagen, bomen, erfafscheidingen en garages.